Kalendár

Január
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Aktuality
23.10.2018

Svetový deň záchrany života 2018

Mládež SČK v Nitre pripomenula verejnosti Svetový deň...
18.09.2018

Svetový deň prvej pomoci 2018

Svetový deň prvej pomoci
30.10.2017

Kvapka krvi

Kvapka krvi OC MAX
20.10.2017

Prvá pomoc v materskom centre

Prvá pomoc pre deti v materskom centre PredetiCare
0/0

Kurz opatrovania

Všeobecné zásady a význam vzdelávania pracovníkov opatrovateľskej služby.

Opatrovateľská služba  predstavuje pomoc pre  občanov odkázaných na pomoc pri biosociálnych potrebách a jej význam spočíva v udržaní klienta v prirodzenom sociálnom prostredí. Podporuje činnosti, ktoré zachovávajú zdravie, vedú k uzdraveniu aj kvalitnému a dôstojnému dožitiu .

Slovenský Červený kríž, v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní/živnostenský zákon/v znení neskorších predpisov, považuje opatrovateľskú službu za jednu z hlavných aktivít v oblasti svojej sociálnej činnosti a prostredníctvom Územných spolkov SČK dlhodobo, od roku 1991, organizuje vzdelávanie záujemcov o jej poskytovanie.

Absolventi kurzu sa uplatnia vo všetkých úsekoch poskytovania kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti v domácnosti a  zariadeniach sociálnych služieb.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbujú svoje vedomosti a zručnosti o nové poznatky, potrebné pre svoje pracovné postavenie alebo zaradenie.

Pre vykonávanie uvedených činností absolvent kurzu musí spĺňať určité predpoklady, t.j. mal by  byť logicky mysliaci, schopný transformovať získané vedomosti a schopnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, zásadami etiky, morálky a humanizmu.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne základné 

Cieľovou skupinou sú:

 - záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich

   všetky podmienky pre zaradenie do kurzu,

 - záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovania v menšom rozsahu ako požaduje zákon

   č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné

   predpoklady pre vykonávanie tejto služby,

 - fyzické osoby, ktoré už pracujú ako opatrovatelia, ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky

  v súlade so zákonom o sociálnych službách

- záujemcovia, ktorí sa uchádzajú o prácu Opatrovateľa v rámci celej EÚ .

Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu  ku klientovi. 

      Rozsah kurzu:  Celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 105  

      hodín, praktická výučba 43 hodín, odborná stáž – prax  72 hodín a na skúšky 6 hodín. 

      Cena kurzu:  300 EUR pre samoplatcov

       Evidovaným uchádzačom o zamestnanie poplatok za kurz plne hradí Úrad práce soc. vecí a rodiny. (REPAS)

 

  Bližšie informácie: nitra @redcross.sk

    NajbliŽŠÍ TERMíN  pripravujeme -  (BliŽŠie informácie poskytneme na t.č. 0903 558 912)

 

 

 

 

 

        

Záujem o kurz