Kalendár

August
P U S Š P S N
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Aktuality
17.10.2019

Deň záchrany života 2019

Vedeli ste, že každý z nás môže zachrániť život?
04.06.2019

Záverečná prehliadka projektu zdravotnej výchovy

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa v MŠ na Vansovej ulici uskutočnila záverečná prehliadka programu...
06.05.2019

Pozvánka na výstavu Červený kríž očami detí

Pozvánka na výstavu materských škôl s motívom: Červený kríž očami deti
02.03.2019

Zdravotná výchova v materskej škole

Cieľovou skupinou odborného seminára  boli učitelia materských škôl. Jeho obsah bol rozdelený na...
25.02.2019

Oceňovanie dobrovoľníkov 2018

Nitrianske centrum dobrovoľníctva oceňovalo dobrovoľníkov...
23.10.2018

Svetový deň záchrany života 2018

Mládež SČK v Nitre pripomenula verejnosti Svetový deň...
18.09.2018

Svetový deň prvej pomoci 2018

Svetový deň prvej pomoci
0/0

Kurz opatrovania

Všeobecné zásady a význam vzdelávania pracovníkov opatrovateľskej služby.

Opatrovateľská služba  predstavuje pomoc pre  občanov odkázaných na pomoc pri biosociálnych potrebách a jej význam spočíva v udržaní klienta v prirodzenom sociálnom prostredí. Podporuje činnosti, ktoré zachovávajú zdravie, vedú k uzdraveniu aj kvalitnému a dôstojnému dožitiu .

Slovenský Červený kríž, v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní/živnostenský zákon/v znení neskorších predpisov, považuje opatrovateľskú službu za jednu z hlavných aktivít v oblasti svojej sociálnej činnosti a prostredníctvom Územných spolkov SČK dlhodobo, od roku 1991, organizuje vzdelávanie záujemcov o jej poskytovanie.

Absolventi kurzu sa uplatnia vo všetkých úsekoch poskytovania kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti v domácnosti a  zariadeniach sociálnych služieb.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbujú svoje vedomosti a zručnosti o nové poznatky, potrebné pre svoje pracovné postavenie alebo zaradenie.

Pre vykonávanie uvedených činností absolvent kurzu musí spĺňať určité predpoklady, t.j. mal by  byť logicky mysliaci, schopný transformovať získané vedomosti a schopnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, zásadami etiky, morálky a humanizmu.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne základné 

Cieľovou skupinou sú:

 - záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich

   všetky podmienky pre zaradenie do kurzu,

 - záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovania v menšom rozsahu ako požaduje zákon

   č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné

   predpoklady pre vykonávanie tejto služby,

 - fyzické osoby, ktoré už pracujú ako opatrovatelia, ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky

  v súlade so zákonom o sociálnych službách

- záujemcovia, ktorí sa uchádzajú o prácu Opatrovateľa v rámci celej EÚ .

Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu  ku klientovi. 

      Rozsah kurzu:  Celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 105  

      hodín, praktická výučba 43 hodín, odborná stáž – prax  72 hodín a na skúšky 6 hodín. 

      Cena kurzu:  300 EUR pre samoplatcov

       Evidovaným uchádzačom o zamestnanie poplatok za kurz plne hradí Úrad práce soc. vecí a rodiny. (REPAS)

 

  Bližšie informácie: nitra @redcross.sk

    NajbliŽŠÍ TERMíN -  začiatok jÚLa 2020 (HLÁSTE SA)

    BliŽŠie informácie poskytneme na t.č. 0903 558 912

 

 

 

 

 

        

Záujem o kurz

Galéria - Galéria videí