Kalendár

Marec
P U S Š P S N
123
45678910
1112
13
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
14
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
15
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
16
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
17
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
18
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
19
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
20
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
21
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
22
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
23
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
24
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
25
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
26
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
27
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
28
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
29
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
30
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
31
13. 3. 2019 - 24. 5. 2019Pod krídlami anjela
Aktuality
02.03.2019

Zdravotná výchova v materskej škole

Cieľovou skupinou odborného seminára  boli učitelia materských škôl. Jeho obsah bol rozdelený na...
25.02.2019

Oceňovanie dobrovoľníkov 2018

Nitrianske centrum dobrovoľníctva oceňovalo dobrovoľníkov...
23.10.2018

Svetový deň záchrany života 2018

Mládež SČK v Nitre pripomenula verejnosti Svetový deň...
18.09.2018

Svetový deň prvej pomoci 2018

Svetový deň prvej pomoci
30.10.2017

Kvapka krvi

Kvapka krvi OC MAX
20.10.2017

Prvá pomoc v materskom centre

Prvá pomoc pre deti v materskom centre PredetiCare
0/0

Kurz opatrovania

Všeobecné zásady a význam vzdelávania pracovníkov opatrovateľskej služby.

Opatrovateľská služba  predstavuje pomoc pre  občanov odkázaných na pomoc pri biosociálnych potrebách a jej význam spočíva v udržaní klienta v prirodzenom sociálnom prostredí. Podporuje činnosti, ktoré zachovávajú zdravie, vedú k uzdraveniu aj kvalitnému a dôstojnému dožitiu .

Slovenský Červený kríž, v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní/živnostenský zákon/v znení neskorších predpisov, považuje opatrovateľskú službu za jednu z hlavných aktivít v oblasti svojej sociálnej činnosti a prostredníctvom Územných spolkov SČK dlhodobo, od roku 1991, organizuje vzdelávanie záujemcov o jej poskytovanie.

Absolventi kurzu sa uplatnia vo všetkých úsekoch poskytovania kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti v domácnosti a  zariadeniach sociálnych služieb.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbujú svoje vedomosti a zručnosti o nové poznatky, potrebné pre svoje pracovné postavenie alebo zaradenie.

Pre vykonávanie uvedených činností absolvent kurzu musí spĺňať určité predpoklady, t.j. mal by  byť logicky mysliaci, schopný transformovať získané vedomosti a schopnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, zásadami etiky, morálky a humanizmu.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne základné 

Cieľovou skupinou sú:

 - záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich

   všetky podmienky pre zaradenie do kurzu,

 - záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovania v menšom rozsahu ako požaduje zákon

   č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné

   predpoklady pre vykonávanie tejto služby,

 - fyzické osoby, ktoré už pracujú ako opatrovatelia, ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky

  v súlade so zákonom o sociálnych službách

- záujemcovia, ktorí sa uchádzajú o prácu Opatrovateľa v rámci celej EÚ .

Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu  ku klientovi. 

      Rozsah kurzu:  Celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 105  

      hodín, praktická výučba 43 hodín, odborná stáž – prax  72 hodín a na skúšky 6 hodín. 

      Cena kurzu:  300 EUR pre samoplatcov

       Evidovaným uchádzačom o zamestnanie poplatok za kurz plne hradí Úrad práce soc. vecí a rodiny. (REPAS)

 

  Bližšie informácie: nitra @redcross.sk

    NajbliŽŠÍ TERMíN  pripravujeme -  MAREC 2019  (BliŽŠie informácie poskytneme na t.č. 0903 558 912)

 

 

 

 

 

        

Záujem o kurz

Galéria - Galéria videí